Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

I.           Verwerkingsverantwoordelijke

INTER PARTNERS ASSISTANCE N.V., werkzaam onder de handelsnaam AXA PARTNERS BELGIUM, met maatschappelijke zetel te Regentlaan 7, 1000 Brussel, ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder nummer 0415.591.055 (hierna "AXA PARTNERS BELGIUM" genoemd).

   

II.           Algemeen

 

1.    Onze verbintenis om uw persoonsgegevens te beschermen

Wij weten dat respect voor de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens essentieel is voor het behoud van uw vertrouwen. Wij hanteren procedures om uw gegevens te beschermen tegen elke poging tot ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking. We hebben een wereldwijd team ter beschikking dat zich bezighoudt met gegevensbescherming en een netwerk van verantwoordelijken voor de gegevensbescherming om de beveiliging van uw gegevens in al onze bedrijfstakken te waarborgen. AXA PARTNERS BELGIUM maakt deel uit van de Groep AXA. De Groep AXA is de eerste verzekeringsgroep ter wereld die een aantal interne bedrijfsvoorschriften (‘Binding Corporate Rules’) heeft bepaald. Deze regels vormen een internationaal erkende norm voor gegevensbescherming en werden goedgekeurd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en door 15 andere Europese autoriteiten die belast zijn met de bescherming van de persoonsgegevens (Mon. B. 6/10/2014, p. 78547).

2.    Onze verbintenis wat betreft het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij bieden u oplossingen m.b.t. preventie- en bescherming die voortdurend worden bijgewerkte dankzij een diepgaande analyse van de risico's waarmee u wordt geconfronteerd. Hiervoor verzamelen wij uw persoonsgegevens en gebruiken wij deze conform de wet. Wij hebben algemene voorwaarden opgesteld voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlenings- en verzekeringsactiviteiten. U zal ontvangen of heeft deze voorwaarden ontvangen bij aanschaf van de dienstverlening of verzekeringsproduct. U kan steeds een nieuwe kopie opvragen bij uw verzekeringstussenpersoon of onze partner bij wie het product aanschafte. Wij hebben procedures en contractuele bepalingen opgesteld om al onze werknemers, commercieel vertegenwoordigers, consultants en dienstverleners te verplichten tot geheimhouding van uw gegevens. Onze prospecten klanten kunnen ons persoonlijke informatie geven die wij nodig hebben om hen een verzekeringspolis aan te bieden die zij specifiek nodig hebben - zowel bij de eerste intekening als tijdens de hele duur van het contract. Wij beschouwen onszelf als de bewaker van deze gegevens. In sommige gevallen kunnen we in samenwerking met andere bedrijven producten aanbieden aan onze klanten, maar alleen als we ervan overtuigd zijn dat deze producten een echte toegevoegde waarde hebben voor onze klanten.

III.          Website

1.    Inleiding

U kunt de website van AXA PARTNERS BELGIUM raadplegen zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Sommige pagina's kunnen echter voorbehouden zijn voor bezoekers die zich vooraf registreren of bepaalde persoonsgegevens en informatie verstrekken. Deze informatie en gegevens zijn bedoeld om ons in staat te stellen: te antwoorden op uw vraag om informatie, of om u de gevraagde informatie/documentatie of de gevraagde dienst te leveren, of om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en/of nieuwe producten en diensten. AXA PARTNERS BELGIUM kan anderzijds ook cookies plaatsen op uw computer of mobiele apparaat (smartphone, tablet, enz.). Cookies zijn kleine bestanden die de server van AXA PARTNERS BELGIUM installeert op de harde schijf van uw computer of op andere mobiele apparaten (smartphones, tablets, enz.). Cookies worden gebruikt om bepaalde gegevens permanent of tijdelijk op te slaan. Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder het hoofdstuk ‘Cookiebeleid’ van huidige policy.

2.    Categorieën van verwerkte gegevens

De gegevens die via deze website worden verzameld, kunnen, maar zijn niet beperkt tot, uw voor- en achternaam, thuisadres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, inloggegevens en andere identificerende informatie bevatten. AXA PARTNERS BELGIUM zal echter geen gevoelige gegevens opslaan of verwerken via deze website. Onder ‘gevoelige gegevens’ wordt verstaan persoonsgegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, alsmede de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met als doel een natuurlijke persoon als uniek te identificeren, gegevens inzake de gezondheid of gegevens inzake het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

3.    Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens die u deelt via deze website met ons worden verzamelt met het oog op het adverteren en promoten van de door AXA PARTNERS BELGIUM aangeboden producten en diensten, marktonderzoek, statistische en actuariële studies, klantenbeheer en, indien van toepassing, het voorstellen, onderhandelen, afsluiten en uitvoeren van de door AXA PARTNERS BELGIUM aangeboden contracten en verzekeringspolissen. De mededeling van uw persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis m.b.t. reclame en promotie voor de producten en diensten aangeboden door AXA PARTNERS BELGIUM, marktonderzoek, statistische en actuariële studies en klantenbeheer. De mededeling van uw persoonsgegevens in het kader van onze diensten en verzekeringsproducten zoals uw thuisadres, uw e-mailadres, uw persoonlijke status, uw bankrekening en in geval van medische bijstand, gegevens met betrekking tot uw gezondheid, enz. is een noodzakelijke voorwaarde voor het voorstellen, het onderhandelen, het afsluiten en het uitvoeren van de door AXA PARTNERS BELGIUM aangeboden contracten en verzekeringspolissen. In het laatste geval worden de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens beheerd door de toepasselijke contractuele voorwaarden van AXA PARTNERS BELGIUM.

4.    Bestemmelingen van de gegevens

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan uw behoeften en om u de meest geschikte diensten aan te bieden met betrekking tot de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan andere bedrijven van de Groep AXA, aan bedrijven en/of personen die hiermee verbonden zijn (advocaten, medisch adviseurs, deskundigen, herverzekeraars, medeverzekeraars, dienstverleners, enz.), tussenpersonen (makelaars enz.) en/of derde partijen waarmee AXA PARTNERS BELGIUM overeenkomsten sloot m.b.t. de verwerking van uw gegevens.

5.    Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

Indien nodig kunnen de derden aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt zich zowel binnen als buiten de Europese Unie bevinden. AXA PARTNERS BELGIUM voldoet bij het overmaken van gegevens  aan derden die buiten de Europese Unie zijn gevestigd aan de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op dergelijke overdrachten van toepassing zijn en staat meer bepaald in voor een adequaat beschermingsniveau voor de overgemaakte persoonsgegevens, op basis van de door de Europese Commissie opgelegde of aanbevolen oplossingen, zoals standaard contractuele clausules of ‘Binding Corporate Rules’ (‘BCR’) in geval van overdracht binnen een groep.

6.    Gegevensverwerking voor direct marketingdoeleinden

AXA PARTNERS BELGIUM kan uw persoonsgegevens verwerken voor “direct marketing”-doeleinden (commerciële acties, gepersonaliseerde reclame, profilering, matching van gegevens, bekendheid, enz.), om de kennis van uw persoon en uw behoeften te verbeteren, om u te informeren over haar activiteiten, producten en diensten en om u commerciële aanbiedingen te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met andere bedrijven van de Groep AXA en uw tussenpersoon voor “direct marketing” -doeleinden met het oog op soortgelijke doelstellingen. Om de meest geschikte diensten te kunnen aanbieden in het kader van direct marketing kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan bedrijven en/of personen die optreden als onderaannemer of dienstverlener ten gunste van AXA PARTNERS BELGIUM, andere bedrijven van de Groep AXA en/of de verzekeringstussenpersoon. Een dergelijke verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van AXA PARTNERS BELGIUM die de ontwikkeling van haar economische activiteit inhouden. In dit geval kan deze verwerking worden gebaseerd op de toestemming van de betrokkene.

7.    Bewaartermijnen van de gegevens

AXA PARTNERS BELGIUM kan uw persoonlijke inloggegevens voor een periode van 12 maanden opslaan en verwerken. Deze bewaartermijnen begint bij de laatst keer dat u hebt ingelogd. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die door middel van cookies worden opgeslagen. Andere gegevens die worden verwerkt in het kader van de doelstellingen bepaald in andere, al dan niet contractuele documenten mogen gedurende andere termijnen worden bewaard.

8.    Vertrouwelijkheid

AXA PARTNERS BELGIUM heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen en zich te beschermen tegen niet geoorloofde toegang, misbruik, wijziging of verwijdering daarvan. AXA PARTNERS BELGIUM hanteert hiervoor normen inzake veiligheid en permanente service en beoordeelt regelmatig zowel het beveiligingsniveau van haar processen, systemen en applicaties als die van haar partners.

9.    Recht op toegang, rechtzetting, verwijdering, beperking en verzet - overdraagbaarheid van gegevens

U kunt: van AXA PARTNERS BELGIUM bevestiging krijgen dat uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, toegang krijgen tot die gegevens; uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, verbeteren en, indien nodig, aanvullen; onder bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens laten wissen; de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden beperken; om redenen die verband houden met een bijzondere situatie, bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van de gerechtvaardigde belangen van AXA PARTNERS BELGIUM; bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, met inbegrip van het opstellen van profielen voor direct marketingdoeleinden; niet het voorwerp zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die voor u belangrijke gevolgen hebben; indien een dergelijke geautomatiseerde verwerking noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, hebt u echter het recht om menselijk ingrijpen van AXA PARTNERS BELGIUM te verkrijgen, uw standpunt uit te drukken en de beslissing van AXA PARTNERS BELGIUM te betwisten; uw door u aan AXA PARTNERS BELGIUM verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gebruikelijk en door een machine leesbaar formaat ontvangen; deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking doorgeven, wanneer (i) de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming of ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst en (ii) de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde processen; en verkrijgen dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar een andere worden overgemaakt, voor zover dat technisch mogelijk is; uw toestemming te allen tijde intrekken, onverminderd de verwerking die rechtmatig vóór de intrekking daarvan heeft plaatsgevonden, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd. 

10. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met AXA PARTNERS BELGIUM (zie het tabblad "Contact AXA PARTNERS BELGIUM" van dit policy).

IV.         Cookiebeleid

1.    Wat is een cookie?

Wanneer u deze website bezoekt, maakt AXA PARTNERS BELGIUM gebruik van cookies om het gebruik van de website door bezoekers te verbeteren (bijvoorbeeld door de taal te onthouden) en om  statistieken te verzamelen over het surfgedrag van bezoekers op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die op uw harde schijf of mobiele apparaat worden opgeslagen en waarmee wij bepaalde informatie over uw bezoek kunnen opslaan, die we bij een volgend bezoek kunnen lezen. Cookies kunnen uw browser herkennen wanneer u onze website bezoekt ('sessiecookie') of bij toekomstige herhaaldelijke bezoeken ('permanente cookie'). De aanwezigheid van cookies voorkomt dat u uw taalvoorkeuren opnieuw moet invoeren (navigatietaalkeuze). De server van AXA PARTNERS BELGIUM kan alleen zelf geplaatste cookies lezen; hij heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat. Cookies worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat, in het geheugen van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke versleutelde code. Deze informatie wordt 12 maanden bewaard. U kunt het opslaan van cookies op uw computer of mobiele apparaat voorkomen door uw browser te configureren (raadpleeg hiervoor de online helppagina van uw webbrowser). U kunt de cookies die op uw computer of mobiele apparaat zijn opgeslagen ook verwijderen. Meer info hierover kan u vinden in de algemene voorwaarden van deze website.

2.    Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met AXA PARTNERS BELGIUM (zie het tabblad "Contact AXA PARTNERS BELGIUM" van dit policy).

 

V.          Privacy bij de levering van onze producten en diensten

1.    Inleiding

AXA PARTNERS BELGIUM hanteert het volgende policy voor de verwerking van uw persoonsgegevens, indien u een verzekering of een ander verzekeringsproduct afsluit. Dit beleid laat de specifieke clausules in de contracten en contractvoorstellen die u van AXA PARTNERS BELGIUM heeft ontvangen, onverlet.

2.    Categorieën van verwerkte gegevens

Afhankelijk van het type dekking of diensten die door AXA PARTNERS BELGIUM worden aangeboden, zijn de persoonsgegevens die door AXA PARTNERS BELGIUM kunnen worden verwerkt, de volgende: - Identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum, enz.), - Contactgegevens (postadres, e-mailadres, telefoonnummers, enz.), - Locatiegegevens (plaats van het ongeval, plaats van verblijf in het buitenland, enz.); - gezinssamenstelling en burgerlijke staat (aantal kinderen, identiteit van de echtgeno(o)t(e) of partner, identiteit van de gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, enz.) - Commerciële gegevens (contract- of polisnummer, BTW-nummer, enz.) - Bank- en financiële gegevens (bankrekening, bankinstelling, enz.); - Gegevens met betrekking tot uw apparatuur en voertuigen (nummerplaat, auto of apparaatmodel, enz.); - Gezondheidsgerelateerde gegevens (medische attesten en rapporten, facturen, enz.); - Andere persoonsgegevens die nodig zijn om de garantie te verstrekken die bij AXA PARTNERS BELGIUM is of wordt onderschreven. AXA PARTNERS BELGIUM verzamelt en verwerkt uw gegevens alleen voor zover deze nodig zijn om de beoogde verwerkingsdoeleinden te bereiken.

3.    Doeleinden van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die u meedeelt of die op legitieme wijze door AXA PARTNERS BELGIUM worden ontvangen van ondernemingen van de Groep AXA, van ondernemingen die in relatie staan met deze ondernemingen, van uw werkgever van of van derden, mogen door AXA PARTNERS BELGIUM verwerkt worden voor de volgende doeleinden: het beheer van het personenbestand het beheer van de verzekeringsovereenkomst ·         de dienstverlening aan de klanten ·         het beheer van de relatie tussen AXA PARTNERS BELGIUM en de verzekeringstussenpersoon de opsporing, preventie en bestrijding van fraude de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme bewaking van de portefeuille statistische studies

4.    Gegevensverwerking met het oog op direct marketing

De persoonsgegevens, meegedeeld door uzelf of rechtmatig ontvangen door AXA PARTNERS BELGIUM, mogen meegedeeld worden aan andere ondernemingen van de AXA Groep en aan ondernemingen die in verbinding staan met AXA PARTNERS BELGIUM en/of aan de verzekeringstussenpersoon met het oog op hun eigen direct marketing of gezamenlijke direct marketing (commerciële acties, gepersonaliseerde reclame, profilering, koppeling van gegevens, bekendheid, …), om de kennis van de gezamenlijke klanten en prospecten te verbeteren, om deze laatste te informeren over hun respectieve activiteiten, producten en diensten, en om commerciële aanbiedingen te bezorgen. Om een optimale service te verlenen in verband met direct marketing, kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan ondernemingen en/of aan personen in hun hoedanigheid van onderaannemers of dienstverleners ten gunste van AXA PARTNERS BELGIUM, andere ondernemingen van de AXA Groep en/of de verzekeringstussenpersoon. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van AXA PARTNERS BELGIUM bestaande uit de ontwikkeling van haar economische activiteit. In voorkomend geval kunnen deze verwerkingen gebaseerd zijn op de toestemming van de betrokkene.

 

5.    Bestemmelingen van de gegevens

In de mate dat de mededeling van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de hiervoor opgesomde doeleinden, mogen uw persoonsgegevens meegedeeld worden aan andere ondernemingen van de AXA Groep en aan ondernemingen en/of personen die ermee in verbinding staan (advocaten, experts, adviserende artsen, herverzekeraars, medeverzekeraars, verzekeringstussenpersonen, dienstverleners, andere verzekeringsmaatschappijen, vertegenwoordigers, follow-up bureaus voor tarifering, schaderegelingsbureaus, Datassur). Deze gegevens mogen ook meegedeeld worden aan de controle-instanties, aan de bevoegde overheidsdiensten en aan elk ander overheids- of privéorganisme waarmee AXA PARTNERS BELGIUM persoonsgegevens kan uitwisselen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

6.    Overdracht van gegevens buiten de Europese Unie

De andere ondernemingen van de AXA Groep, de ondernemingen en/of personen die ermee in verbinding staan en aan wie de persoonsgegevens worden meegedeeld, kunnen zich zowel in de Europese Unie als erbuiten bevinden. In geval van overdracht van persoonsgegevens naar derden die zich buiten de Europese Unie bevinden, houdt AXA PARTNERS BELGIUM zich aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht zijn voor dergelijke overdrachten. AXA PARTNERS BELGIUM waarborgt namelijk een adequaat beschermingsniveau voor de aldus overgedragen persoonsgegevens, op basis van de door de Europese Commissie ingestelde alternatieve mechanismen, zoals de standaard contractuele voorwaarden of ook de bindende ondernemingsregels voor de AXA Groep in geval van overdrachten binnen de groep (B.S. 6/10/2014, p. 78547). U kan van de door AXA PARTNERS BELGIUM getroffen maatregelen om persoonsgegevens te mogen overdragen buiten de Europese Unie een kopie verkrijgen door zijn aanvraag te sturen naar AXA PARTNERS BELGIUM op het hierna vermelde adres (‘Contact opnemen met AXA PARTNERS BELGIUM’).

7.    Verwerking van gezondheidsgegevens

Wanneer uw contract of polis betrekking heeft op de verwerking van gegevens met betrekking tot uw gezondheid, garandeert AXA PARTNERS BELGIUM de naleving van de specifieke regels die van toepassing zijn op de verwerking van persoonlijke gezondheidsgegevens, door alle technische en organisatorische maatregelen te nemen die hiervoor nodig zijn. De verwerking van dergelijke gegevens mag alleen plaats vinden met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of, indien hij fysiek of juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven, met het oog op de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene. De verwerking van deze gegevens wordt uitgevoerd door AXA PARTNERS BELGIUM -medewerkers speciaal voor deze taak aangesteld, en onder toezicht van artsen (medische adviseurs) die vallen onder het medische geheim. Medische certificaten en andere documenten waarin soortgelijke gegevens zijn opgenomen, die noodzakelijk zijn voor de onderhandeling, afsluiting of uitvoering van het contract, met inbegrip van schadeafhandeling, worden alleen verstrekt aan de medische adviseurs van AXA PARTNERS BELGIUM. Deze medische adviseurs van hun kant zullen AXA PARTNERS BELGIUM of de strikt daartoe aangewezen personen uitsluitend de gegevens betreffende de huidige gezondheidstoestand van de betrokken personen meedelen die strikt relevant zijn voor het risico waarvoor deze documenten werden opgesteld. Overdracht van deze gegevens vindt slechts plaats voor zover dit noodzakelijk is en de bestemmelingen voldoende waarborgen bieden voor de naleving van de specifieke regels voor de verwerking ervan. Voorafgaand aan deze overdracht zorgt AXA PARTNERS BELGIUM ervoor dat ze geminimaliseerd, gepseudonimiseerd of, indien van toepassing, geanonimiseerd worden.

8.    Bewaartermijnen van de gegevens

AXA PARTNERS BELGIUM bewaart de persoonsgegevens die verzameld worden met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst tijdens de hele duur van de contractuele relatie of van het beheer van de schadedossiers, met bijwerking ervan telkens de omstandigheden dit vereisen, dit verlengd met de wettelijke bewaartermijnen of met de verjaringstermijn om het hoofd te kunnen bieden aan een vordering of eventueel verhaal, ingesteld na het einde van de contractuele relatie of na de afsluiting van het schadedossier. AXA PARTNERS BELGIUM bewaart de persoonsgegevens met betrekking tot geweigerde offertes of offertes waaraan AXA PARTNERS BELGIUM geen gevolg heeft gegeven tot vijf jaar na de uitgifte van de offerte of de weigering om een contract af te sluiten.

9.    Noodzaak om persoonsgegevens mee te delen

De mededeling van uw persoonsgegevens in het kader van onze verzekeringsdiensten en -producten, zoals uw identiteit, huisadres, e-mailadres, persoonlijk statuut, bankrekening en in geval van medische bijstand, gegevens met betrekking tot de gezondheid, enz. is echter een noodzakelijke voorwaarde voor het voorstellen, onderhandelen, afsluiten en uitvoeren van de contracten en verzekeringspolissen die door AXA PARTNERS BELGIUM worden aangeboden. In het laatste geval worden de registratie en verwerking van uw persoonsgegevens beheerst door de toepasselijke contractuele voorwaarden van AXA PARTNERS BELGIUM.

10. Vertrouwelijkheid

AXA PARTNERS BELGIUM heeft alle vereiste maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te vrijwaren en om zich te wapenen tegen niet-gemachtigde toegang, misbruik, wijziging of wissing van deze gegevens. AXA PARTNERS BELGIUM volgt hiertoe de standaarden inzake veiligheid en continuïteit van de dienstverlening en evalueert regelmatig het veiligheidsniveau van zijn processen, systemen en toepassingen, alsook dat van zijn partners.

11. Recht op toegang, rechtzetting, verwijdering, beperking en verzet - overdraagbaarheid van gegevens

U kunt: van AXA PARTNERS BELGIUM bevestiging krijgen dat uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, toegang krijgen tot die gegevens; uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, verbeteren en, indien nodig, aanvullen; onder bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens laten wissen; de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden beperken; om redenen die verband houden met een bijzondere situatie, bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van de gerechtvaardigde belangen van AXA PARTNERS BELGIUM; bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, met inbegrip van het opstellen van profielen voor direct marketingdoeleinden; niet het voorwerp zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die voor u belangrijke gevolgen hebben; indien een dergelijke geautomatiseerde verwerking noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, hebt u echter het recht om menselijk ingrijpen van AXA PARTNERS BELGIUM te verkrijgen, uw standpunt uit te drukken en de beslissing van AXA PARTNERS BELGIUM te betwisten; uw door u aan AXA PARTNERS BELGIUM verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gebruikelijk en door een machine leesbaar formaat ontvangen; deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking doorgeven, wanneer (i) de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming of ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst en (ii) de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde processen; en verkrijgen dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar een andere worden overgemaakt, voor zover dat technisch mogelijk is; uw toestemming te allen tijde intrekken, onverminderd de verwerking die rechtmatig vóór de intrekking daarvan heeft plaatsgevonden, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd.

12. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met AXA PARTNERS BELGIUM (zie het tabblad "Contact AXA PARTNERS BELGIUM" van dit policy).

VI.         Persoonlijke levenssfeer m.b.t. wervings- en selectiebeleid AXA PARTNERS BELGIUM

1.    Inleiding

In het kader van haar selectie- en wervingsactiviteiten heeft AXA PARTNERS BELGIUM legitiem belang bij het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van kandidaten. AXA PARTNERS BELGIUM hecht het grootste belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens van kandidaten. AXA PARTNERS BELGIUM wil daarom met deze verklaring kandidaten informeren over het doel en de kenmerken van de verwerking van hun gegevens. Deze verklaring kan worden aangepast of aangevuld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of om te voldoen aan de nieuwe prioriteiten van AXA PARTNERS BELGIUM. De kandidaten worden verzocht om deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen, aangezien updates niet onderworpen zijn aan een voorafgaande kennisgeving.

 

2.     Categorieën vanverwerkte gegevens

AXA PARTNERS BELGIUM kan de persoonsgegevens van kandidaten verzamelen en verwerken, zowel in het kader van een vacature als na een spontane sollicitatie. Deze gegevens kunnen worden verstrekt per e-mail, per brief, door het verzenden van een bijlage op de website van AXA PARTNERS BELGIUM, door persoonlijk contact of tijdens een gesprek. Deze gegevens omvatten onder meer gegevens over de burgerlijke staat van de kandidaten (naam, geslacht, adres, taal, enz.), hun contactgegevens (e-mail, telefoon, enz.), hun opleiding (studies, diploma's, enz.) en hun beroepsachtergrond (vorige werkgevers, referenties, enz.). Deze gegevens moeten accuraat, adequaat en relevant zijn. Deze zijn beperkt tot de informatie die noodzakelijk is om de hieronder omschreven doelstellingen te verwezenlijken. AXA PARTNERS BELGIUM kan geen medische gegevens of gevoelige gegevens inwinnen of verwerken, zoals gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksualiteit, tenzij de kandidaten hier uitdrukkelijk mee instemmen en/of de behoeften in verband met de voorgestelde functie en taken uitdrukkelijk worden vermeld.

3.    Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens die de kandidaten aan AXA PARTNERS BELGIUM verstrekken worden uitsluitend verwerkt met het oog op de selectie en werving van toekomstige medewerkers. Het doel van deze procedure is de ervaring, vaardigheden en kwalificaties van de kandidaten na te gaan en vast te stellen of de sollicitaties kunnen matchen met een openstaande functie of een gezochte profiel. Het meedelen van deze gegevens is een voorwaarde voor het onderhandelen over en het sluiten van een arbeidsovereenkomst met AXA PARTNERS BELGIUM. De verwerkingsactiviteiten van AXA PARTNERS BELGIUM omvatten onder meer het verzamelen, opslaan, organiseren, structureren, bijhouden, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, meedelen door middel van verzending, verspreiden of op enige andere wijze ter beschikking stellen, matchen of met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van persoonsgegevens van kandidaten.

4.    Bestemmelingen van gegevens

Om de in de vorige paragraaf beschreven doelstellingen te realiseren, kan AXA PARTNERS BELGIUM de persoonsgegevens van de kandidaten hetzij aan haar eigen leveranciers en onderaannemers, hetzij aan andere dochtermaatschappijen van de Groep AXA doorgeven. De geselecteerde leveranciers en onderaannemers treden alleen op als mandatarissen van AXA PARTNERS BELGIUM, die als enige verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens van de kandidaten. Deze laatste zijn verplicht om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen door de regels na te leven die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens en de normen die van toepassing zijn binnen de Groep AXA.

5.    Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

Mogelijk kunnen de andere bedrijven van de groep waartoe AXA PARTNERS BELGIUM behoort, de leveranciers en de onderaannemers aan wie de persoonsgegevens van de kandidaten worden meegedeeld, zich zowel binnen als buiten de Europese Unie bevinden. AXA PARTNERS BELGIUM voldoet bij het overmaken van gegevens aan derden die buiten de Europese Unie zijn gevestigd aan de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op dergelijke overdrachten van toepassing zijn en staat meer bepaald in voor een adequaat beschermingsniveau voor de overgemaakte persoonsgegevens, op basis van de door de Europese Commissie opgelegde of aanbevolen oplossingen, zoals standaard contractuele clausules of bindende bedrijfsvoorschriften of ‘Binding Corporate Rules’ (‘BCR’) in geval van overdracht binnen een groep.

6.    Vertrouwelijkheid

AXA PARTNERS BELGIUM past adequate technische en organisatorische maatregelen toe om de veiligheid, integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de persoonsgegevens van de kandidaten te waarborgen. Deze maatregelen zijn zowel preventieve als corrigerende maatregelen. De kandidaatgegevens worden alleen meegedeeld aan personen binnen AXA PARTNERS BELGIUM of aan derden zoals hierboven gedefinieerd, die bevoegd zijn om dergelijke gegevens te verwerken met het oog op selectie, werving of onderhandeling en zijn beschermd tegen ongeoorloofd gebruik, meer bepaald door een adequate fysieke of technische scheiding.

7.    Bewaartermijnen van de gegevens

De kandidaatgegevens worden gedurende de gehele selectie- en wervingsprocedure door AXA PARTNERS BELGIUM bewaard. Na afloop van deze procedure vernietigt AXA PARTNERS BELGIUM de kandidaatgegevens, behalve in de volgende gevallen: indien AXA PARTNERS BELGIUM op grond van een wettelijke verplichting verplicht is deze te bewaren; indien de kandidaat als medewerker is aangeworven of indien AXA PARTNERS BELGIUM zich kan beroepen op voldoende motivering (meer bepaald om als er een vacature vrijkomt, het profiel van de kandidaten te behouden). De persoonsgegevens van de niet-geselecteerde kandidaten worden in ieder geval maximaal twee jaar na de afsluiting van de selectieprocedure bewaard.

8.    Recht op toegang, rechtzetting, verwijdering, beperking en verzet - overdraagbaarheid van gegevens

U kunt: van AXA PARTNERS BELGIUM bevestiging krijgen dat uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, toegang krijgen tot die gegevens; uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, verbeteren en, indien nodig, aanvullen; onder bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens laten wissen; de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden beperken; om redenen die verband houden met een bijzondere situatie, bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van de gerechtvaardigde belangen van AXA PARTNERS BELGIUM; bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, met inbegrip van het opstellen van profielen voor direct marketingdoeleinden; niet het voorwerp zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die voor u belangrijke gevolgen hebben; indien een dergelijke geautomatiseerde verwerking noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, hebt u echter het recht om menselijk ingrijpen van AXA PARTNERS BELGIUM te verkrijgen, uw standpunt uit te drukken en de beslissing van AXA PARTNERS BELGIUM te betwisten; uw door u aan AXA PARTNERS BELGIUM verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gebruikelijk en door een machine leesbaar formaat ontvangen; deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking doorgeven, wanneer (i) de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming of ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst en (ii) de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde processen; en verkrijgen dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar een andere worden overgemaakt, voor zover dat technisch mogelijk is; uw toestemming te allen tijde intrekken, onverminderd de verwerking die rechtmatig vóór de intrekking daarvan heeft plaatsgevonden, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd.

9.    Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met AXA PARTNERS BELGIUM (zie het tabblad "Contact AXA PARTNERS BELGIUM" van dit policy).

VII.       AXA PARTNERS BELGIUM contacteren

Als u een van de volgende rechten wilt uitoefenen (toegang, rectificatie, verwijdering, beperking en verzet - gegevensoverdraagbaarheid), kunt u contact opnemen met AXA PARTNERS BELGIUM om uw rechten uit te oefenen op de volgende adressen:

-       per brief: AXA PARTNERS BELGIUM - Data Protection Officer Regentlaan 7 1000 Brussel
-       via e-mail: dpo.BNL@axa-assistance.com. Gelieve een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, enz.) bij uw aanvraag te voegen. Om onze zoekacties te vergemakkelijken, zouden wij het ook op prijs stellen als u uw klantgegevens, contract- of polisnummer zou kunnen vermelden.

AXA PARTNERS BELGIUM behandelt de aanvragen binnen de wettelijke termijnen. Tenzij het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, is voor de behandeling van de verzoeken geen betaling vereist.  

VIII.     Klacht indienen met betrekking tot persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat AXA PARTNERS BELGIUM niet voldoet aan de voorschriften ter zake, wordt u verzocht eerst contact op te nemen met AXA PARTNERS BELGIUM. U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: Persstraat 35 1000 Brussel Tel. + 32 2 274 48 00 Fax. + 32 2 274 48 35 contact@apd-gba.be  U kunt ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van uw woonplaats.

IX.         Wijzigingen en aanpassingen van dit policy

AXA PARTNERS BELGIUM behoudt zich het recht voor dit document geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te passen. U kunt deze pagina regelmatig raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen of aanpassingen.

Description
Privacy Policy