Overslaan en naar de inhoud gaan

Geachte bezoeker,

Door uw bezoek aan deze website van INTER PARTNER ASSISTANCE (hierna AXA PARTNERS genaamd) verder te zetten, bevestigt u kennis genomen te hebben van de navolgende disclaimer, deze te begrijpen en de inhoud ervan te aanvaarden..

Deze website bevat hoofdzakelijk bedrijfseconomische informatie van AXA PARTNERS, informatie aangaande de door onze groep via haar verkoopsnet en partners aangeboden diensten en producten en aldus ook, in ruime mate, reclame voor deze producten en diensten.

AXA PARTNERS behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van software om algemene bezoekersinformatie van onze website te meten en te analyseren teneinde de effectiviteit van de website te verbeteren. Hiertoe gebruiken wij uw IP-adres. Wij zullen de IP-adressen niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren.

Behoudens waar dit uitdrukkelijk is voorzien, bevat deze website geen aanbod noch een daadwerkelijke levering van enige verzekeringsdienst. Bovendien levert AXA PARTNERS via deze website geen enkel fiscaal of juridisch advies, noch enig ander advies van welke aard dan ook. De inlichtingen die voorkomen in de website worden u uitsluitend ten informatieve titel verstrekt en volledig kosteloos trouwens.

AXA PARTNERS stelt alles in het werk opdat de gegevens en informatie die verschijnen op deze website aangepast en actueel zijn, daarbij gebruikmakend van betrouwbare bronnen. Deze gegevens en deze informatie, die kunnen verzameld zijn bij derden, zullen geregeld bijgewerkt worden. Niettemin kan AXA PARTNERS de juistheid, de geldigheid, de pertinentie, de bruikbaarheid en de volledigheid van deze informatie niet waarborgen en waarborgt ze deze ook niet; zij draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze gegevens en informatie.

AXA PARTNERS kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die gebeurlijk wordt opgelopen ingevolge het gebruik van de website en/of zijn inhoud, behoudens in geval van bedrog of zware fout.

Op deze website komen links voor naar andere websites. Deze hebben enkel tot doel het verkeer van de bezoeker op het internet naar de betrokken websites te vergemakkelijken. AXA PARTNERS biedt geen enkele garantie nopens deze websites en hun inhoud, noch nopens de toegang tot deze websites of het welslagen van de link.

Indien wij een veiligheidsrisico ontdekken, hebben wij het recht op ieder moment onze dienstverlening te onderbreken tot het risico is uitgeschakeld. Niettemin kan AXA PARTNERS niet aansprakelijk zijn voor informatica-inbreuken of computerfraude (zoals hacking), waaraan derden, mogelijk ook andere bezoekers, zich schuldig zouden maken, welke schadelijke gevolgen een en ander ook zou kunnen teweeg brengen; hetzelfde geldt ingeval zich een virus of enig ander geval van overmacht manifesteert.

Alle intellectuele rechten met betrekking tot deze website, zijn inhoud, zijn gegevens en zijn vorm, alsook met betrekking tot de informatie, de merken, logo's en beelden, die erop voorkomen, behoren toe aan een of meerdere vennootschappen van de groep AXA PARTNERS en/of aan derden die een gebruiksrecht of enig ander recht hebben verleend aan voornoemde vennootschappen.

De toegang tot de website betekent nooit dat aan de bezoeker enig intellectueel recht wordt overgedragen. Bijgevolg is het u verboden de website en de documentatie, de teksten, de merknamen en de logo's die erop te vinden zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld voor het afdrukken van de gegevens); bovendien is het u verboden deze te verspreiden, over te dragen of te verkopen.

De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website en zijn gevolgen. Deze website richt zich, wat de informatie over en het eventuele aanbod van de producten en diensten betreft, uitsluitend tot de in België gevestigde bezoekers. Indien u deze website bezoekt vanuit een ander rechtsgebied, dan dient u vooraf na te gaan of deze disclaimer en/of de aangeboden informatie verenigbaar is met het recht dat op u van toepassing is en, mocht dit niet het geval zijn, van verder bezoek af te zien.

Deze disclaimer kan door AXA PARTNERS worden gewijzigd. U doet er daarom goed aan deze tekst geregeld terug te consulteren.

Description
Disclaimer